Home » Privacy statement

Privacy statement Ria’s KraamZorg

 

Laatst bijgewerkt op 4-1-2019

 

Het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie die haar is toevertrouwd is belangrijk voor de Ria’s KraamZorg. Als onderdeel van deze fundamentele verplichting zet Ria’s KraamZorg zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonlijke informatie (aangeduid als “persoonsgegevens”) zeker te stellen. In principe verzamelt Ria’s KraamZorg slechts persoonsgegevens die u vrijwillig als online bezoeker verstrekt met als doel om u informatie te kunnen verschaffen en/of diensten aan u te kunnen verlenen. In dit Online Privacy Statement kunt u lezen hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

 

1.   Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Ria’s KraamZorg verzamelt persoonsgegevens als u ervoor kiest om deze aan ons beschikbaar te stellen. Bijvoorbeeld door het administreren van e-mailadressen dan wel door het registreren van de interesse voor bepaalde diensten die Ria’s KraamZorg kan aanbieden. 

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor u deze informatie aan ons verstrekt heeft, tenzij wij uw specifieke toestemming verkrijgen. Ria’s KraamZorg dient te voldoen aan wettelijke verplichtingen, professionele standaarden of kwaliteitsregels, indien die nodig zijn voor optimalisering van de kwaliteit van de dienstverlening of om u te informeren over overige diensten van Ria’s KraamZorg. Bijvoorbeeld, als u ons in een e-mailbericht verzoekt om informatie over Ria’s KraamZorg dan zullen wij gebruikmaken van uw e-mailadres en andere informatie die u ons verstrekt om te kunnen reageren op uw verzoek.

Ria’s KraamZorg verzamelt in het algemeen uitsluitend die persoonsgegevens die nodig zijn om te kunnen voldoen aan uw vraag als bezoeker. Indien aanvullende, facultatieve informatie wordt verzameld dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld. 

Ria’s KraamZorg verzamelt alleen bijzondere persoonsgegevens wanneer u die vrijwillig verstrekt of wanneer dit op grond van wet- en regelgeving noodzakelijk of toegestaan is. Bijzondere persoonsgegevens betreffen onder meer persoonsgegevens aangaande ras, politieke gezindheid, religie, levensovertuiging, seksuele leven of gezondheid. Wij verzoeken u om weloverwogen te besluiten of u bijzondere persoonsgegevens aan Ria’s KraamZorg wilt verstrekken en nimmer bijzondere persoonsgegevens aan Ria’s KraamZorg te verstrekken tenzij u toestemt met de verwerking van die bijzondere persoonsgegevens door Ria’s KraamZorg. Als u vragen heeft over het verstrekken van bijzondere persoonsgegevens aan Ria’s KraamZorg neemt u dan eerst contact op met Ria’s KraamZorg via info@riaskraamzorg.nl

 

1.1.  Automatish verzamelen van persoonsgegevens

Ria's KraamZorg kan gebruik maken van cookies, web beacons en andere technieken om automatisch bepaalde informatie te verzamelen wanneer u gebruik maakt van onze online diensten. Het verwerken van deze gegevens stelt on in staat om de werking , de bruikbaarheid en de effectiviteit van deze dienstverlening te verbeteren en te personaliseren. Tevens helpt het on the effectiviteit van onze marketing activiteiten te meten. 

 

1.1.1 IP adressen

Een IP-adres is een nummer toegewezen aan uw computer wanneer u toegang tot het internet verkrijgt. Het bied computers en servers de mogelijkheid om u te herkennen en met anderen te communiceren. IP-adressen van waaruit bezoekers afkomstig lijken te zijn, kunnen worden geregistreerd voor IT-beveiliging en diagnotische doeleinden. Dez informatie kan ook in geaggregeerde vorm gebruikt worden om trends in het gebruik van de website te herkennen en om performance analyses uit te voeren.

Onze website maakt gebruik van IP-masking. Hierdoor wordt uw IP-adres geanonimiseerd, waardoor het niet mogelijk is om uw bezoek aan de website terug te herleiden aan u als bezoeker.

 

1.1.2  Cookies

Een "cookie"is een klein stukje tekst dat een website plaatst in de browser van het apparaat waarmee u de website bezoekt (bijv. computer of smartphone). De cookie geeft de website de mogelijkheid uw apparaat te herkennen en wordt gebruikt voor verschillende doeleinden,

Op onze website kan een zogenaamde cookie banner verschijnen waarmee uw toestemming gevraagd wordt voor het gebruik van cookies. U hevt de keuze om cookies te accepteren door te handelen op basis van de toestemmingsinformatie genoemd op de cookie-banner.  Als u geen toestemming geeft zullen uw apparaten niet worden gevolgd voor marketing gerelateerde activiteiten. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website. Dergelijke 'functionele' cookies wordem niet geblokkeerd door het gebruik van de cookie-banner.

Ondanks dat internet browsers meestal automatisch cookies accepteren, kunt u uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt of om cookies te weigeren. Echter, houdt er rekening mee dat wanneer u geen cookies accepteert u wellicht niet in staat bent de volledige functionaliteit van de website te ervaren.

 

2.   Web beacons

Een web beacon is een klein bestand op een webpagina, nieuwsbrief, e-mail of andere communicatie en wordt gebruikt om informatie te verzamelen over bijv. de mate waarin e-mail wordt geopend, welke content wordt bekeken, etc. Deze informatie wordt gebruikt om belangstelling van bezoekers te meten en onze dienstverlening en communicatie te verbeteren. Ria's KraamZorg gebruikt alleen web beacons als dit is toegestaan op grond van wet- en regelgeving.

 

3.   Social media widgets en toepassingen

Ria's KraamZorg website kan functionaliteit bevatten om bezoekers in staat te stellen informatie te delen via social media, zoals Facebook en Twitter. Deze social media toepassingen kunnen informatie verzamelen en gebruiken over uw gebruik van Ria's KraamZorg  website. Persoonsgegevens die u deelt via social media toepassingen kunnen worden gebruikt door andere gebruikers van die social media toepassing en een dergelijke interactie wordt beheerst door privacy policies van die social media toepassingen. Ria's KraamZorg heeft geen invloed op, en geen verantwoordelijkheid voor, die social media toepassingen. Daarnaast kan Ria's KraamZorg website gebruik maken van blogs, fora, crowd-sourcing of andere toepassingen en diensten. Het doel van dergelijke toepassingen en diensten is het faciliteren van contact en kennisdeling. Persoonsgegevens die u beschikbaar stelt via deze toepassingen en diensten kunnen worden gedeeld met andere gebruikers van deze toepassingen en diensten, tenzij anders vermeld, over wie wij weinig of geen invloed hebben.

 

4.   Kinderen

 Ria’s KraamZorg begrijpt het belang van de bescherming van de privacy van kinderen, vooral in een online omgeving. Onze site is niet bedoeld voor of gericht op kinderen onder de leeftijd van 16 jaar. Het is ons beleid om nooit willens en wetens informatie te verzamelen of te bewaren betreffende personen onder de leeftijd van 16 jaar, behalve als dit deel uitmaakt van een specifieke opdracht in het kader van onze dienstverlening.

 

5.   Delen en doorgifte van persoonsgegevens

 Wij delen geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve als dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan uw verzoek, voor onze professionele en legitieme doeleinden of als dit vereist is of toegestaan wordt door de wet, professionele standaarden of kwaliteitsregels. Zo kan Ria’s KraamZorg in sommige gevallen persoonsgegevens over u delen met externe bedrijven of dienstverleners  die namens ons werken om uw verzoeken te kunnen inwilligen.  

Daarnaast kan Ria’s KraamZorg persoonsgegevens doorgeven aan bedrijven die met ons samenwerken of namens ons werken. Doorgifte door Ria’s KraamZorg van persoonsgegevens naar het buitenland vindt plaats in overeenstemming met Nederlandse privacywetgeving. 

Ria’s KraamZorg kan persoonsgegevens verwerken in verband met de verkoop of overdracht van de dienstverlening in het kader waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt. Ria’s KraamZorg moet ook persoonsgegevens openbaar maken indien dit vereist is op grond van de wet, een gerechtelijk bevel of een overheidsbesluit. Persoonsgegevens kunnen ook nodig zijn voor privacy- of veiligheidsaudits of om een onderzoek uit te kunnen voeren naar aanleiding van een klacht of een bedreiging van de veiligheid. Ria’s KraamZorg verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal Ria’s KraamZorg geen persoonsgegevens die u verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van hun direct marketing doeleinden. 

 

6.   Keuzes

 U heeft verschillende keuzes met betrekking tot het gebruik van onze online diensten. In het algemeen bent u niet verplicht om persoonsgegeven te verstrekken. Echter, Ria’s KraamZorg kan u verzoeken om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken teneinde de door u gevraagde dienst aan u te verlenen, u te kunnen voorzien van (aanvullende) informatie inzake onze dienstenverlening en door ons te organiseren evenementen. Bepaalde online diensten kunnen u ook vragen om uw toestemming voor een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens, u kunt hiermee instemmen of deze toepassing weigeren. Als u kiest voor een specifieke dienst of communicatie-uiting, zoals een e-nieuwsbrief, dan wordt u ook in staat gesteld om u voor deze dienst of communicatie-uiting uit te schrijven door het volgen van de instructies die in de aangeboden communicatie-uitingen zullen worden vermeld. Als u besluit om u af te melden voor een dienst of een communicatie-uiting, dan zullen wij proberen om uw gegevens zo spoedig mogelijk te verwijderen, maar het kan voorkomen dat wij aanvullende informatie nodig hebben voordat we uw verzoek kunnen verwerken. Zoals hierboven beschreven, kunt u uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer een cookie ontvangt of om cookies te weigeren. Wees er echter op attent dat bepaalde gedeelten van onze site mogelijk niet goed zal werken als u ervoor kiest om cookies te weigeren.

 

7.  Toegang

 Als u persoonsgegevens aan Ria’s KraamZorg beschikbaar heeft gesteld dan heeft u in de meeste gevallen het recht tot toegang tot die persoonsgegevens om eventuele onnauwkeurigheden te kunnen corrigeren. U kunt ook een verzoek tot wijziging of het verwijderen van informatie indienen door contact op te nemen met info@riaskraamzorg.nl. Wij zullen alle redelijke inspanningen verrichten om te kunnen voldoen aan uw verzoek, zolang dit in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving en professionele standaarden. 

 

8.   Beveiliging en de integriteit van gegevens

 Ria’s KraamZorg heeft beveiligings-policies en procedures om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Echter, ondanks de vergaande inspanningen van Ria’s KraamZorg, kan de integriteit van de gegevens niet absoluut worden gewaarborgd tegen alle bedreigingen. Naar onze beste kunnen zal de toegang tot uw persoonsgegevens strikt worden beperkt tot degenen die namens Ria’s KraamZorg  betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u en die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe gerechtigd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven. Ook spannen wij ons in om te waarborgen dat uw persoonsgegevens slechts worden bewaard voor zo lang die nodig zijn om diensten aan u te verlenen, dit wettelijk is toegestaan of totdat u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens. 

 

9.   Links naar andere websites

 Wees u ervan bewust dat Ria’s KraamZorg website doorgelinkt kan worden naar andere websites, waaronder websites die worden onderhouden door derden en die niet worden beheerst door dit Online Privacy Statement, maar door andere privacy verklaringen die kunnen verschillen. We raden u aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt te beoordelen voordat u persoonsgegevens verstrekt. 

 

10.  Wijzigingen in dit beleid

 Ria’s KraamZorg kan dit Online Privacy Statement van tijd tot tijd aanpassen. Wanneer wij veranderingen aanbrengen in het Online Privacy Statement dan zullen wij de "datum laatst gewijzigd", die aan de bovenkant van deze pagina wordt vermeld, herzien. We raden u aan om regelmatig het Online Privacy Statement door te nemen opdat u op de hoogte blijft van de manier waarop Ria’s KraamZorg uw persoonsgegevens beschermt. 

 

11.  Vragen inzake het Privacy beleid en over de handhaving

 Ria’s KraamZorg is gecommitteerd om de online privacy van uw persoonsgegevens te waarborgen. Als u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens neem dan contact met ons op via info@riaskraamzorg.nl. U kunt ook gebruikmaken van dit e-mail adres om eventuele zorgen met betrekking tot de naleving van ons Online Privacy Statement met ons te delen. 

 

 

****