Home » Aanvullende voorwaarden

Aanvullende leveringsvoorwaarden Ria’s KraamZorg

 

Laatst bijgewerkt 2-6-2020

 

Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Ria’s KraamZorg afgesloten zorgovereenkomsten. Inschrijving vindt plaats door ondertekening van de cliënt van de zorgovereenkomst. Met de zorgovereenkomst worden tevens deze algemene voorwaarden aan de cliënt overhandigd.

 

De te leveren zorg:

 • Ria’s KraamZorg biedt zorg op maat
 • Het aantal uren te leveren zorg wordt op basis van het Landelijk Indicatie Protocol (LIP) bepaald. De vergoeding hiervoor is afhankelijk van de polisvoorwaarden van de verzekeraar. De geleverde uren zorg die niet door de verzekeraar worden vergoed, worden rechtstreeks aan de cliënt in rekening gebracht.
 • Bij verzekerden wordt, afhankelijk van de polis, een eigen bijdrage in rekening gebracht per geleverd uur zorg. 2020: € 4,50/uur.
 • Ria's KraamZorg doet haar uiterste best de zorg zelf en naar behoren te leveren. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan
  zullen overige collega’s als achterwacht fungeren. Op deze wijze ben je bij Ria's KraamZorg verzekerd van goede zorg.
 • De prioriteit van de Ria’s KraamZorg is de zorg voor moeder en kind. Huishoudelijke taken zijn hieraan ondergeschikt.
 • Minimale zorgafname per zorgdag is 3 uur (m.u.v. couveuse nazorg).

 

ARBO-richtlijnen [Arbeid Omstandigheden Wet]

 • Ria’s KraamZorg werkt volgens de ARBO-richtlijnen.
 • De werklocatie moet veilig zijn en er moeten werkbare omstandigheden zijn. Indien dit niet het geval is kan de zorg worden stopgezet.
 • Tijdens de kraamtijd moet het bed van de kraamvrouw op een minimale hoogte van 70 cm en een maximale hoogte van 80 cm staan.

 

Annulering:

 • Annulering van zorg dient schriftelijk te gebeuren. De gemaakte administratieve kosten worden in rekening gebracht behalve als er wordt geannuleerd op medische gronden.

 

Ongewenst gedrag

 • Onder ongewenst gedrag wordt discriminatie, excessief alcohol- en drankgebruik, [dreiging met] geweld, dwang, gevaarlijke huisdieren of seksuele intimidatie verstaan.
 • Bij ongewenst gedrag wordt de zorg direct gestaakt.

 

Aansprakelijkheid

 • Ria’s KraamZorg kan aansprakelijk worden gesteld bij schade aan materiële zaken die door schuld of nalatigheid zijn veroorzaakt. Dit moet kunnen worden aangetoond door de cliënt.
 • Schade ontstaan door onjuiste of onvolledige instructie van de cliënt wordt niet vergoed.
 • Er mag door de kraamverzorgende alleen gewerkt worden met deugdelijke en veilige apparatuur, inclusief aansluitingen, en veilige materialen. Schade door ondeugdelijke of onveilige apparatuur/materiaal wordt niet vergoed.
 • Een melding van schade dient binnen 24 uur schriftelijk te geschieden bij de Ria’s KraamZorg. Bij schade wordt er voor een client een beperkt eigen risico gehanteerd van 50 Euro.

 

Verstrekking volmachten

 • Ria’s KraamZorg maakt geen gebruik van bankpassen, pincodes en/of creditcards van de cliënt.

 

Klachten

 • Een klacht over Ria’s KraamZorg dient schriftelijk te worden gemeld bij Ria’s KraamZorg. Indien dit niet mogelijk of wenselijk is kan de klacht worden gemeld bij de klachtenfunctionaris van onze brancheorganisatie BO geboortezorg.

 

Geheimhouding en privacy

 • Ria’s KraamZorg dient gegevens over de cliënt en de pasgeborene te bewaren.
 • Ria’s KraamZorg werkt volgens een privacyreglement welke is terug te vinden op de website www.riaskraamzorg.nl
 • Het bewaren van deze gegevens geschiedt volgens de procedure die staat beschreven in de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • Bij beëindiging van de zorgovereenkomst zullen alle gegevens, in de daarvoor wettelijke bepaalde termijn, ter beschikking blijven voor Ria’s KraamZorg als wel de cliënt. Indien gewenst kan de cliënt, schriftelijk een kopie opvragen.
 • Ria’s KraamZorg zal zonder schriftelijk toestemming van cliënt geen inzage van het dossier geven aan derden, tenzij veiligheid van kind en gezin in geding zijn en wettelijk de meldcode voor kindermishandeling zal moeten naleven.
 • De verloskundige is betrokken bij de uitvoering van de kraamzorg en wordt niet als derde aangemerkt.
 • Ria’s KraamZorg en diegene die in opdracht van Ria’s KraamZorg betrokken zijn bij het gehele proces van de levering van kraamzorg hebben een geheimhoudingsplicht.

 

Contactgegevens:                                                                    Contactgegevens Bo geboortezorg:

Ria’s KraamZorg is gevestigd aan:                                         Bo Geboortezorg

Polle 14                                                                                       Europalaan 500

8822 VE Arum                                                                            3526 KS Utrecht

tel: 0611503476                                                                        

E-mail: info@riaskraamzorg.nl

Ria’s KraamZorg staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvKnr: 72483245